Strona główna Kontakt Zgłoś sprawę online DKS Biuro Rachunkowe Praca i Kariera DKS Biuro Rachunkowe


Proszę pobrać flash lub zaakceptować uprawnienia.
Dziękujemy
Zespół DKS

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, męża, dziecka, matki, żony - terminy

Odszkodowanie komunikacyjne

 

Zgodnie z art. 817 k.c. zakład ubezpieczeń zobligowany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby zaś wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia.

W przypadku odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku ogólne zasady zostały doprecyzowane w art. 14 ustawy o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami.

Ubezpieczyciel w takim przypadku wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie w powyższy terminie, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Jeżeli termin podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela się wydłuża, powinien on w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie zawiadomić poszkodowanego na piśmie o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłacić bezsporną część odszkodowania. Sytuacja powyższe dotyczy również przypadków w których wskutek wypadku komunikacyjnego osoba bliska zmarłego domaga się odszkodowania.
Zobacz: odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej odszkodowanie za wypadek

Na marginesie wskazać należy, że w przypadku, gdy zdaniem ubezpieczyciela odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu, powinien on poinformować o tym na piśmie poszkodowanego w terminie 30 lub 90 dni w zależności od okoliczności sprawy oraz wskazać na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pamiętać należy, że odmowa całkowita lub częściowa wypłaty odszkodowania nie uniemożliwia zgłaszającemu szkodę drogi do dochodzenia swoich praw przed sądem, co często okazuje się niezbędne.

Masz problem ? Zakład Ubezpieczeń odmawia Ci wypłacić odszkodowania lub wydłuża okres jego wypłaty ? Chcesz być reprezentowany od samego początku przez zespół profesjonalistów Skontaktuj się z nami ! www.odszkodowania.dkspolska.pl

Dochodzenie odszkodowań Ełk, Biskupiec, Braniewo, Iława, Kętrzyn, Nidzica

Bezpłatnie przeanalizujemy stan prawny państwa sprawy i uczynimy co w naszej mocy aby uzsykane odszkodowanie było jak najwyższe.

Czy wiesz że możemy uzyskać odszkodowanie :

gdy poślizgnąłeś się na nieodśnieżonej powierzchni

gdy potknąłeś się o wystające płytki chodnikowe

gdy wpadłeś do niezabezpieczonej dziury

gdy twoje dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu w szkole, przedszkolu

Zaufaj nam !

Odszkodowanie - Tagi

śmierć męża odszkodowanie, śmierć osoby bliskiej odszkodowanie, śmierć żony odszkodowanie, odszkodowanie za wypadek drogowy, odszkodowania z oc sprawcy, odszkodowania Olsztyn, odszkodowanie za uszkodzony kręgosłup, wypadek drogowy odszkodowanie, odszkodowanie za poślizgnięcie się, odszkodowanie za upadek, odszkodowanie wypadek przy pracy, odszkodowanie za śmierć dzieci, odszkodowanie za śmierć żony,